fbpx

Pokuta za nezaplatenie dane z nehnuteľnosti

Mnohí z nás možno takúto situáciu ešte neriešili a preto nevedia, že s kúpou nehnuteľnosti alebo inej forme jej nadobudnutia, majú starí aj noví vlastníci určité povinnosti. Jednou z týchto povinností je aj podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností. Ak zistíte, že sa Vás týka zníženie dane alebo úplné oslobodenie od platenia dane, tak za splnenia zákonom ustanovených podmienok je aj v takomto prípade potrebné podať daňové priznanie v rovnakom termíne, akým je ustanovený pre podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností. Za nesplnenie si povinnosti podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností Vám hrozí pokuta.

Kto podáva daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti?

Daň u nehnuteľnosti je miestnou daňou, ktorá je upravená v ustanovení § 4 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len ako „zákon o miestnych daniach“).

Daň z nehnuteľností zahŕňa nasledovné:

 • daň z pozemkov,
 • daň zo stavieb,
 • daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome.
Daňové priznanie za nehnuteľnosť je povinný podať každý, kto v roku 2024 kúpil alebo iným spôsobom nadobudol nehnuteľnosť. Rozhodujúcim obdobím je pritom čas, kedy kúpil alebo inak nadobudol predmetnú nehnuteľnosť, a toto obdobie je od 2.1.2024 do 1.1.2025 vrátane tohto dňa. Daňové priznanie sa podáva obci, alebo mestu, na ktorej území sa predmetná nehnuteľnosť nachádza.

Upozornenie:

Nový vlastník nehnuteľnosti si však výšku dane z nehnuteľnosti nevypočítava sám, len je povinný vyplniť daňové priznanie. Samotnú daň z nehnuteľností mu vyrubí obec, alebo mesto, a  to podľa aktuálne platného cenníka. Pritom platí, že ak pri nehnuteľnosti nenastane žiadna zmena, tak daňové priznanie sa podáva len raz.

Daňové priznanie je potrebné podať do 31. januára v roku, ktorý nasleduje po roku, v ktorom ste získali nehnuteľnosť. Za nesplnenie si tejto povinnosti hrozí daňovníkovi pokuta za nepodanie daňového priznania a pokuta za nezaplatenie dane z nehnuteľnosti.

Daňové priznanie podáva daňovník vtedy, ak nastala zmena vo vlastníctve nehnuteľnosti, a to na základe kúpnej zmluvy, alebo darovacej zmluvy či iného právneho titulu, pričom v týchto prípadoch je vždy dôležitý dátum, kedy príslušná správa katastra povolila vklad vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti do Katastra nehnuteľností.

Daňové priznanie podávajú fyzické osoby aj právnické osoby v nasledujúcich prípadoch:

 • ak nadobudli nehnuteľnosť k 1. januáru 2025 vrátane tohto dňa a do tohto dňa sú aj zapísané v Katastri nehnuteľností,
 • predali nehnuteľnosť a k 1. januáru 2025 už nie sú zapísaní v Katastri nehnuteľností,
 • nastali také zmeny oproti minulému roku, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane a jej výšku.

Poznámka:

Pôvodný vlastník nehnuteľnosti podáva daňové priznanie označené ako čiastkové a vypĺňa časť o zániku daňovej povinnosti. Nový vlastník podáva priznanie označené ako čiastkové a vypĺňa údaje k priznaniu daňovej povinnosti.

Vznik daňovej povinnosti

Daňová povinnosti vzniká daňovníkovi na základe nasledujúcich právnych skutočností:

 • povolením vkladu vlastníckeho práva do Katastra nehnuteľností na základe kúpnej alebo darovacej zmluvy,
 • právoplatným rozhodnutím o zdedení nehnuteľnosti,
 • na základe vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 • právoplatným stavebným povolením,
 • dodatočným povolením stavby,
 • ďalšími právnymi skutočnosťami vyplývajúcimi z právnych predpisov.

TIP:

Obec určuje podobnosti o výške dane z nehnuteľnosti vo všeobecne záväznom právnom nariadení, ako aj podmienky pre jej zníženie alebo oslobodenia od dane či možnosti podania elektronického daňového priznania.

Daň z nehnuteľností sa platí vopred.

Pokuta za nezaplatenie dane z nehnuteľnosti

Ak daňovník nepodá daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti v zákonom požadovanom termíne, tak mu správca dane môže uložiť pokutu vo výške najmenej 5 eur a najviac 3 000 eur. Maximálna pokuta za nezaplatenie dane z nehnuteľnosti však nemôže byť vyššia, ako vyrubená výška samotnej dane. Správu dane z nehnuteľností vykonáva obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza.

Záverom

Ak ste tento rok už predali nehnuteľnosť, alebo plánujete jej predaj, či prípadnú kúpu, alebo ak ste nehnuteľnosť získali iným spôsobom, je potrebné myslieť aj na to, že máte v tejto súvislosti ustanovenú zákonnú lehotu, do ktorej je potrebné podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností a túto daň aj riadne uhradiť. Pri nesplnení si týchto povinností Vám hrozí pokuta za pokuta za nezaplatenie danej z nehnuteľnosti. V prípade potreby Vám pomôžeme s vyplnením daňového priznania a jeho podaním na príslušnú správu dane v obci alebo meste, kde sa predmetná nehnuteľnosť nachádza.

V prípade záujmu máte u nás možnosť bezplatnej a nezáväznej konzultácie, kde Vám vysvetlíme všetko, čo potrebujete vedieť v súvislosti s Vašou nehnuteľnosťou a v prípade Vášho záujmu sa dohodneme na konkrétnej spolupráci.

Tím Nestor Capital

obrázok: freepik.com

Zdieľaj článok

Potrebujete poradiť?

Radi vám zodpovieme všetky otázky spojené s predajom a kúpou nehnuteľností a nastavením finančného plánu.

Mohlo by vás zaujímať

Máte záujem predať alebo kúpiť nehnuteľnosť?

Vyplňte prosím nasledovný formulár a budeme vás kontaktovať hneď, ako to bude možné.

Po kliknutí na tlačidlo OK vyjadrujete súhlas s použitím cookies na tejto stránke. Ochrana osobných údajov