fbpx

Podmienky používania webových stránok

PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVÝCH STRÁNOK

Podmienky používania webových stránok spoločnosti Nestor Capital, s. r. o., ako prevádzkovateľa, (ďalej v texte len ako „podmienky“)

Vstup na túto webovú stránku ako aj jej používanie sa okrem týchto podmienok používania riadia aj všeobecne záväznými právnymi predpismi. Akékoľvek používanie tejto webovej stránky, ktoré by bolo v ich rozpore je zakázané. Ďalšie právne skutočnosti či právne vzťahy, ktoré nie sú výslovne upravené v týchto podmienkach sa budú primerane spravovať príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

PREVÁDZKOVATEĽ:
Nestor Capital s.r.o.
sídlo: Košická 58, 821 08 Bratislava – Ružinov
IČO: 47 040 874
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vl.č. 87710/B

štatutárny orgán: Bc. Martin Nestor, RSc. konateľ, (ďalej v texte len ako „prevádzkovateľ“),

je vlastníkom a prevádzkovateľom webovej stránky www.nestorcapital.sk, (ďalej v texte ako „webová stránka“) ktorý v rámci svojej podnikateľskej činnosti zameranej najmä na realitnú činnosť, využíva webovú stránku na poskytovanie všeobecných informácií pre užívateľov a na propagáciu a prezentáciu poskytovaných služieb. Na účely výkladu týchto podmienok sa užívateľom rozumie každá osoba, ktorá si prehliada webovú stránku prevádzkovateľa a získava z nej informácie.

Samotným prístupom na webovú stránku www.nestorcapital.sk ako aj jej prehliadaním vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami, ktorými sa upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi prevádzkovateľom a užívateľmi a taktiež aj pravidlá pre získavanie a používanie informácií umiestnených na webovej stránke prevádzkovateľa najmä, no nie výlučne, v súvislosti s ochranou práv duševného vlastníctva prevádzkovateľa.

Autorské práva

Samotná webová stránka www.nestorcapital.sk vrátane akéhokoľvek uvedeného obsahu – obrázky, texty, zvuk, grafické prvky, resp. ich umiestnenie a rozloženie, web design či zdrojový kód webovej stránky sú chránené v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

Všetky autorské práva a iné práva duševného vlastníctva obsiahnuté najmä, no nie výlučne, vo vyššie vymedzenom obsahu webovej stránky prevádzkovateľa, sú vlastníctvom spoločnosti Nestor Capital, s. r. o. alebo iného výslovne uvedeného vlastníka ( autori a/alebo tretie strany, ktoré obsah chránených označení vytvorili a/alebo umožnili prevádzkovateľovi jeho používanie.)

Reprodukcia webovej stránky resp., akejkoľvek jej časti či obsahu na nej umiestneného, vrátane ich úryvkov alebo ukážok nesmie byť zahrnuté do iných webových stránok či inej formy propagácie a prezentácie a taktiež je zakázané tento obsah inak distribuovať za účelom obchodného zisku.

Reprodukcia je možná výlučne len pre súkromné (nekomerčné) využitie a to len za predpokladu, že takéto použitie nebude porušovať autorské práva. V prípade, ak by došlo k použitiu webovej stránky či akejkoľvek jej časti alebo obsahu na nej zverejneného v rozpore s týmito podmienkami a bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa, bude takéto použitie považované za poškodzovanie právprevádzkovateľa a môže mať za následok autorskoprávne, občianskoprávne ale aj trestnoprávne postihy.

Po kliknutí na tlačidlo OK vyjadrujete súhlas s použitím cookies na tejto stránke. Ochrana osobných údajov