fbpx

Informácie dotknutej osoby

INFORMOVANIE DOTKNUTEJ OSOBY O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa článku 13. a 14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

I. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI:

Nestor Capital, s.r.o.
sídlo: Košická 58,
821 08 Bratislava – Ružinov
IČO: 47 040 874
zapísané v OR Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vl.č. 87710/B štatutárny orgán: Bc. Martin Nestor, konateľ

II. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE:

Účel spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva bežnú kategóriu osobných údajov dotknutých fyzických osôb za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa súvisiacich s plnením zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba.

Osobné údaje za týmito účelmi sa spracovávajú v automatizovanej aj neautomatizovanej forme.

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

– všeobecné osobné údaje ako titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), štátne občianstvo.

Právny základ spracúvania osobných údajov:
Podľa Článku 6 ods. 1 písm. b/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

III. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM:

Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným zamestnancom prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje spracúvajú, a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa, a to na základe sprostredkovateľskej zmluvy.

Osobné údaje poskytujeme príslušným orgánom štátnej správy a verejnej moci (napr. súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútor, orgány na výkon kontroly a dozoru ako napr. inšpektorát práce) ak je to nevyhnutné na uplatnenie našich nárokov a ochranu našich práv, a to na základe platnej legislatívy.

Osobné údaje sú dostupné aj poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory a správy a údržby technických zariadení.

IV. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Po dobu trvania práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu a dobu trvania povinnosti archivovania osobných údajov podľa zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov a zákona o účtovníctve, daňový poriadok.
Doba uchovávania: 10 rokov

V. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY:

  • Právo na prístup k svojim osobným údajom
  • Právo na opravu svojich osobných údajov
  • Právo na výmaz svojich osobných údajov (právo „na zabudnutie“)
  • Právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov
  • Právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov
  • Právo na prenosnosť svojich osobných údajov
  • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR
  • Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie

Vyššie uvedené práva dotknutej osoby sú špecifikované v Článku 15 – 22 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

VI. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY:
Neuskutočňuje sa.

VII. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou a zároveň požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, pričom bez poskytnutia osobných údajov nie je možné plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu.

VIII. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE:
Neuskutočňuje sa.

Meno a priezvisko dotknutej osoby :

V ………………….., dňa …………………………

Podpis dotknutej osoby:

Po kliknutí na tlačidlo OK vyjadrujete súhlas s použitím cookies na tejto stránke. Ochrana osobných údajov