fbpx

Daň z nehnuteľnosti a daňové priznanie z nehnuteľnosti v roku 2022

dan z nehnutelnosti

Väčšina z nás eviduje, že s daňami sa tradične spája obdobie na prelome jarných a letných mesiacov, ak ste však minulý rok úspešne realizovali realitný obchod, niektoré daňové povinnosti na vás čakajú už v úvode nového roka. Ak ste v roku 2021 kúpili alebo predali nehnuteľnosť, zákon vám ukladá povinnosť zaplatiť daň.  V článku si priblížime dôležité informácie k dani z nehnuteľnosti, pozrieme sa na to, čo je predmetom dane z nehnuteľnosti, kto je povinný platiť daň z nehnuteľnosti, dokedy je potrebné tak urobiť a aké sú výnimky z tejto povinností.

Kúpa nehnuteľnosti v roku 2021 – predmet dane z nehnuteľnosti

Ak ste v uplynulom roku 2021 kúpili nehnuteľnosť, zákon vám ukladá povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31. januára 2022. Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v § 4 ustanovuje, že predmetom dane z nehnuteľnosti sú:

 • pozemky,
 • stavby,
 • byty a nebytové priestory v bytovom dome.

Kto má povinnosť platiť daň z nehnuteľnosti v roku 2022?

Daň z nehnuteľnosti musí zaplatiť fyzická alebo právnická osoba, ktorá je daňovníkom podľa zákona. V praxi sa jedná o nasledovné subjekty:

 • vlastník pozemku,
 • správca pozemku vo vlastníctve štátu, správca pozemku vo vlastníctve obce alebo správca pozemku vo vlastníctve vyššieho územného celku zapísaný v katastri nehnuteľností 
 • fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania pozemkových úprav
 • nájomca
 • ak nemožno daňovníka zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií, je daňovníkom aj ten, kto pozemok skutočne užíva.

Oslobodenie od povinnosti platiť daň z nehnuteľnosti v roku 2022

V § 17 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú vymenované nehnuteľnosti, ktoré sú oslobodené od platenia dane z nehnuteľnosti.

Ide napríklad o nasledovné nehnuteľnosti:

 • pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane, a pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve alebo v správe mestských častí v Bratislave a Košiciach,
 • pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom, ktoré slúžia na vzdelávanie, na vedeckovýskumné účely alebo na vykonávanie náboženských obradov, pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve verejných vysokých škôl alebo vo vlastníctve štátu v správe štátnych vysokých škôl slúžiace na vysokoškolské vzdelávanie alebo na vedeckovýskumné účely
 • ďalšie nehnuteľnosti uvedené v tomto zákonnom ustanovení.

Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením podľa miestnych podmienok v obci alebo niektorej jej časti znížiť daňovú povinnosti pri platbe dane z nehnuteľnosti.

Do tejto kategórie spadajú napríklad nasledovné nehnuteľnosti:

 • stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam, zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, stavby užívané na účely sociálnej pomoci, stavby a nebytové priestory alebo ich časti užívané na šport, múzeá, galérie, knižnice, divadlá, kiná, amfiteátre, výstavné siene, osvetové zariadenia alebo niektoré druhy z nich,
 • stavby na bývanie a byty podľa druhej časti tohto zákona vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, fyzických osôb starších ako 62 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
 • garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 62 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu,
 • ďalšie nehnuteľnosti vymenované v § 17 tohto zákona.

Kto je správcom dane?

Správcom dane, ktorému je potrebné v ustanovenom termíne podať daňové priznanie, je spravidla obec alebo mesto. Príslušnosť správcu dane sa určuje podľa toho, kde sa predmetná nehnuteľnosť nachádza.

TIP: Na príslušnosť správu dane nemá vplyv trvalý pobyt majiteľa. Rozhoduje vždy miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Ak má vlastník nehnuteľnosti trvalý pobyt v Trenčíne a nehnuteľnosť je umiestnená v Bratislave, je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti v hlavnom meste Bratislave.

Zdaňovacie obdobie a povinnosť podať daň z nehnuteľnosti za rok 2022

Daňové priznanie za daň z nehnuteľnosti podáva daňovník vtedy, ak nadobudol nehnuteľnosť v období od 2. januára 2021 do 1. januára 2022. Zákon ukladá v niektorých prípadoch podať čiastkové daňové priznanie.Daňové priznanie aj čiastkové daňové priznanie sú daňovníci podať v lehote do 31. januára 2022.

Daňové priznanie sa podáva na predpísanom tlačive, pri daňovom priznaní z nehnuteľnosti daňovník vypĺňa len tú časť daňového priznania, ktoré sa ho týka. Ak kúpil byt, tak vypĺňa len časť pre byty, ak kúpil dom, tak len túto sekcie a podobne.

TIP: Tlačivo je rovnaké pre fyzické aj právnické osoby a vyplnené ho možno podať osobne u miestne príslušného správcu dane, poštou a u niektorých obcí a miest aj elektronicky. Výšku dane ustanovuje správca dane, jednotlivé sadzby sú uvedené pri jednotlivých obciach a mestách v ich všeobecne záväznom nariadení. Takto vypočítaná daň je doručená daňovníkovi a ten je povinný ju v ustanovenom termíne zaplatiť.

Zdieľaj článok

Potrebujete poradiť?

Radi vám zodpovieme všetky otázky spojené s predajom a kúpou nehnuteľností a nastavením finančného plánu.

Mohlo by vás zaujímať

Máte záujem predať alebo kúpiť nehnuteľnosť?

Vyplňte prosím nasledovný formulár a budeme vás kontaktovať hneď, ako to bude možné.

Po kliknutí na tlačidlo OK vyjadrujete súhlas s použitím cookies na tejto stránke. Ochrana osobných údajov