fbpx

Výhody odpredaja nehnuteľnosti už počas dedičského konania

dedičstvo

Dedičské právo zahŕňa významnú skupinu majetkových práv. Smrť človeka je z právneho hľadiska dôležitou právnou skutočnosťou, s ktorou sa spája vznik, zmena alebo zánik právnych vzťahov týkajúcich sa zomretého a o týchto právnych vzťahoch sa rozhoduje v dedičskom konaní. Konanie o dedičstve patrí medzi tzv. nesporové konania, ktorých cieľom je prejednanie a rozhodnutie o dedičstve podľa platných a účinných právnych predpisov.

Konanie o dedičstve možno rozdeliť na dve základné štádiá. V prvom štádiu sa zisťuje, čo je predmetom dedičstva a v druhom štádiu sa pristupuje k vlastnému prejednaniu a rozhodnutiu o dedičstve. Konanie o dedičstve vedie súdom poverený notár a jeho výsledok často závisí aj na ochote dedičov dohodnúť sa. Ak sa pri konaní o dedičstve zistí, že predmetom dedičstva je nehnuteľnosť, môžu sa dedičia v ktorejkoľvek fáze dedičského konania rozhodnúť, že tento majetok predajú a príslušné kroky môžu podniknúť už počas tohto konania. Takýto postup má výhodu najmä v tom, že pritom ušetríte množstvo času venovaného predaji nehnuteľností po ukončení dedičského konania.

Ako sa postupuje, ak je predmetom dedičského konania nehnuteľnosť?

Súdom poverený notár v prvej fáze dedičského konania zisťuje, či poručiteľ (zosnulý) nezanechal závet, okruh dedičov, majetok (aktíva) a dlhy (pasíva) po poručiteľovi. Ak sa v tomto štádiu konania zistí, že predmetom dedičstva je nehnuteľnosť, majú dedičia zo zákona viacero možností. Dedičia môžu dedičstvo odmietnuť ako celok, alebo sa medzi sebou dohodnúť a uzavrieť dohodu. Účelom dedičského konania je prejednanie a rozhodnutie o dedičstve podľa zásad hmotného práva. Samotného rozhodovanie v dedičskom konaní však závisí najmä od toho, aký majetok je predmetom dedičstva, koľko je účastníkov konania a dedičov po poručiteľovi, ako aj na ochote nájsť spoločný kompromis ohľadom predmetu dedenia.

O krok vpred

Dedičia nadobúdajú dedičstvo podľa výšky svojich dedičských podielov, ktoré sú potvrdené v osvedčení o dedičstve vydanom notárom. Nie všetky dedičské konania však majú v praxi hladký priebeh a dochádza v nich aj k rôznym sporom medzi dedičmi. U notára sa neraz stretnú rodinní príslušníci, ktorí sa spolu roky nerozprávali a hľadanie dohody v takejto atmosfére nebýva vôbec jednoduché. Už v tomto štádiu preto dedičom ponúkame možnosť odpredaja ich nehnuteľnosti. Ak je predmetom dedenia nehnuteľnosť, o ktorej predpokladáte, že ju budete chcieť predať, môžete k tomuto kroku pristúpiť v ktorejkoľvek fáze dedičského konania. Pomôžeme vám predmetnú nehnuteľnosť riadne oceniť a pripravíme kúpnu zmluvu.

Upozornenie: Podobne, ako je to pri odmietnutí dedičstva, aj pri dohode dedičov sa takýto konsenzus musí týkať celého dedičstva.

Poradíme vám

Ak sa rozhodnete predať nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dedičstva, pomôžeme vám s jej ocenením, pripravíme vám kúpnu zmluvu a poskytneme právne poradenstvo súvisiace s ďalšími právnymi úkonmi pri predaji nehnuteľnosti. Predaj nehnuteľnosti je proces, ktorému je potrebné venovať nemalé množstvo času. Musíte pritom zisťovať reálnu predajnú cenu majetku a zohľadniť množstvo ďalších faktorov, ako je lokalita, stav nehnuteľnosti, absolvovať obhliadky s potenciálnymi kupcami a kým nie je nehnuteľnosť predaná, tak sa o tento majetok musíte starať a platiť príslušné poplatky napríklad do bytového fondu alebo nevyhnutné opravy.

Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej dedením a dane

Klientov zaujímajú aj otázky spojené s predajom nehnuteľnosti nadobudnutej dedením a daňovou povinnosťou k tejto nehnuteľnosti. Pri predaji zdedenej nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade (o dedenie v priamom rade ide vtedy, ak je poručiteľom príbuzný, priamy predok alebo potomok – t. j. rodičia, deti, starí rodičia, vnuci) alebo niektorým z manželov, je príjem z tohto predaja oslobodený od dane, ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa. Príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorá bola nadobudnutá dedením v nepriamom rade (t. j. napríklad po sestre, bratovi, ujovi) je príjem z tejto transakcie oslobodený od daňovej povinnosti až uplynutí 5 rokov odo dňa, kedy dedič nadobudol túto nehnuteľnosť do vlastníctva.

Poznámka: Občiansky zákonník ustanovuje, že vlastníctvo sa pri dedení nadobúda smrťou poručiteľa a nie až vkladom do katastra nehnuteľností (ako je to pri zmluvnom prevode nehnuteľnosti).

Ak príjem z predaja nehnuteľnosti nie je od dane z príjmov oslobodený, potom daňovníkovi ako predávajúcemu vzniká povinnosť tento príjem priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie.

Smrť človeka vždy zasiahne blízkych a neraz so sebou prináša množstvo otvorených otázok, na ktoré hľadáme odpovede. Hodnotíme život človeka, ktorý odišiel a spomíname na naše spoločné chvíle. Uvedomujeme si, že samotný život je veľký dar a snažíme sa upriamiť našu pozornosť do prítomnosti a budúcnosti, ktorá je ešte pred nami. Ak potrebujeme akúkoľvek pomoc, nielen tú právnu, nie je hanba o ňu požiadať. Všetkým dedičom týmto vyjadrujeme úprimnú sústrasť a ak potrebujete právnu radu ohľadom predaja vašej nehnuteľnosti počas dedičského konania, môžete sa na nás obrátiť. Budeme sa snažiť, aby všetko prebehlo rýchlo a hladko a aby sme vás týmto spôsobom odbremenili od povinností, ktoré vás zaťažujú.

Zdieľaj článok

Potrebujete poradiť?

Radi vám zodpovieme všetky otázky spojené s predajom a kúpou nehnuteľností a nastavením finančného plánu.

Mohlo by vás zaujímať

Kde inzerovať reality?

Každý z nás je individuálnou osobnosťou s jedinečnými črtami a životnými skúsenosťami a táto originalita sa plne prejavuje aj pri transakciách na realitnom trhu. Predaj alebo kúpa nehnuteľnosti je

čítaj viac »

Máte záujem predať alebo kúpiť nehnuteľnosť?

Vyplňte prosím nasledovný formulár a budeme vás kontaktovať hneď, ako to bude možné.

Po kliknutí na tlačidlo OK vyjadrujete súhlas s použitím cookies na tejto stránke. Ochrana osobných údajov