fbpx

Výhody odpredaja nehnuteľnosti už počas dedičského konania

dedičstvo

Dedičské právo zahŕňa významnú skupinu majetkových práv. Smrť človeka je z právneho hľadiska dôležitou právnou skutočnosťou, s ktorou sa spája vznik, zmena alebo zánik právnych vzťahov týkajúcich sa zomretého a o týchto právnych vzťahoch sa rozhoduje v dedičskom konaní. Konanie o dedičstve patrí medzi tzv. nesporové konania, ktorých cieľom je prejednanie a rozhodnutie o dedičstve podľa platných a účinných právnych predpisov.

Konanie o dedičstve možno rozdeliť na dve základné štádiá. V prvom štádiu sa zisťuje, čo je predmetom dedičstva a v druhom štádiu sa pristupuje k vlastnému prejednaniu a rozhodnutiu o dedičstve. Konanie o dedičstve vedie súdom poverený notár a jeho výsledok často závisí aj na ochote dedičov dohodnúť sa. Ak sa pri konaní o dedičstve zistí, že predmetom dedičstva je nehnuteľnosť, môžu sa dedičia v ktorejkoľvek fáze dedičského konania rozhodnúť, že tento majetok predajú a príslušné kroky môžu podniknúť už počas tohto konania. Takýto postup má výhodu najmä v tom, že pritom ušetríte množstvo času venovaného predaji nehnuteľností po ukončení dedičského konania.

Ako sa postupuje, ak je predmetom dedičského konania nehnuteľnosť?

Súdom poverený notár v prvej fáze dedičského konania zisťuje, či poručiteľ (zosnulý) nezanechal závet, okruh dedičov, majetok (aktíva) a dlhy (pasíva) po poručiteľovi. Ak sa v tomto štádiu konania zistí, že predmetom dedičstva je nehnuteľnosť, majú dedičia zo zákona viacero možností. Dedičia môžu dedičstvo odmietnuť ako celok, alebo sa medzi sebou dohodnúť a uzavrieť dohodu. Účelom dedičského konania je prejednanie a rozhodnutie o dedičstve podľa zásad hmotného práva. Samotného rozhodovanie v dedičskom konaní však závisí najmä od toho, aký majetok je predmetom dedičstva, koľko je účastníkov konania a dedičov po poručiteľovi, ako aj na ochote nájsť spoločný kompromis ohľadom predmetu dedenia.

O krok vpred

Dedičia nadobúdajú dedičstvo podľa výšky svojich dedičských podielov, ktoré sú potvrdené v osvedčení o dedičstve vydanom notárom. Nie všetky dedičské konania však majú v praxi hladký priebeh a dochádza v nich aj k rôznym sporom medzi dedičmi. U notára sa neraz stretnú rodinní príslušníci, ktorí sa spolu roky nerozprávali a hľadanie dohody v takejto atmosfére nebýva vôbec jednoduché. Už v tomto štádiu preto dedičom ponúkame možnosť odpredaja ich nehnuteľnosti. Ak je predmetom dedenia nehnuteľnosť, o ktorej predpokladáte, že ju budete chcieť predať, môžete k tomuto kroku pristúpiť v ktorejkoľvek fáze dedičského konania. Pomôžeme vám predmetnú nehnuteľnosť riadne oceniť a pripravíme kúpnu zmluvu.

Upozornenie: Podobne, ako je to pri odmietnutí dedičstva, aj pri dohode dedičov sa takýto konsenzus musí týkať celého dedičstva.

Poradíme vám

Ak sa rozhodnete predať nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dedičstva, pomôžeme vám s jej ocenením, pripravíme vám kúpnu zmluvu a poskytneme právne poradenstvo súvisiace s ďalšími právnymi úkonmi pri predaji nehnuteľnosti. Predaj nehnuteľnosti je proces, ktorému je potrebné venovať nemalé množstvo času. Musíte pritom zisťovať reálnu predajnú cenu majetku a zohľadniť množstvo ďalších faktorov, ako je lokalita, stav nehnuteľnosti, absolvovať obhliadky s potenciálnymi kupcami a kým nie je nehnuteľnosť predaná, tak sa o tento majetok musíte starať a platiť príslušné poplatky napríklad do bytového fondu alebo nevyhnutné opravy.

Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej dedením a dane

Klientov zaujímajú aj otázky spojené s predajom nehnuteľnosti nadobudnutej dedením a daňovou povinnosťou k tejto nehnuteľnosti. Pri predaji zdedenej nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade (o dedenie v priamom rade ide vtedy, ak je poručiteľom príbuzný, priamy predok alebo potomok – t. j. rodičia, deti, starí rodičia, vnuci) alebo niektorým z manželov, je príjem z tohto predaja oslobodený od dane, ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa. Príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorá bola nadobudnutá dedením v nepriamom rade (t. j. napríklad po sestre, bratovi, ujovi) je príjem z tejto transakcie oslobodený od daňovej povinnosti až uplynutí 5 rokov odo dňa, kedy dedič nadobudol túto nehnuteľnosť do vlastníctva.

Poznámka: Občiansky zákonník ustanovuje, že vlastníctvo sa pri dedení nadobúda smrťou poručiteľa a nie až vkladom do katastra nehnuteľností (ako je to pri zmluvnom prevode nehnuteľnosti).

Ak príjem z predaja nehnuteľnosti nie je od dane z príjmov oslobodený, potom daňovníkovi ako predávajúcemu vzniká povinnosť tento príjem priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie.

Smrť človeka vždy zasiahne blízkych a neraz so sebou prináša množstvo otvorených otázok, na ktoré hľadáme odpovede. Hodnotíme život človeka, ktorý odišiel a spomíname na naše spoločné chvíle. Uvedomujeme si, že samotný život je veľký dar a snažíme sa upriamiť našu pozornosť do prítomnosti a budúcnosti, ktorá je ešte pred nami. Ak potrebujeme akúkoľvek pomoc, nielen tú právnu, nie je hanba o ňu požiadať. Všetkým dedičom týmto vyjadrujeme úprimnú sústrasť a ak potrebujete právnu radu ohľadom predaja vašej nehnuteľnosti počas dedičského konania, môžete sa na nás obrátiť. Budeme sa snažiť, aby všetko prebehlo rýchlo a hladko a aby sme vás týmto spôsobom odbremenili od povinností, ktoré vás zaťažujú.

Zdieľaj článok

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Potrebujete poradiť?

Radi vám zodpovieme všetky otázky spojené s predajom a kúpou nehnuteľností a nastavením fiančného plánu.

Mohlo by vás zaujímať

Máte záujem predať alebo kúpiť nehnuteľnosť?

Vyplňte prosím nasledovný formulár a budeme vás kontaktovať hneď, ako to bude možné.

Po kliknutí na tlačidlo OK vyjadrujete súhlas s použitím cookies na tejto stránke. Ochrana osobných údajov