fbpx

Čo všetko treba prepísať po kúpe a predaji nehnuteľnosti a kde všade už vybavíte veci online?

Proces predaja a kúpy nehnuteľnosti sa nekončí vkladom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností. Na predávajúceho a kupujúceho čakajú aj potom niektoré povinnosti v súvislosti s prepisom energií a odovzdávaním nehnuteľnosti a zmenou adresy či trvalého pobytu. Na konci článku sa dozviete, ktoré z týchto služieb máte u nás zahrnuté v realitnom poplatku a s čím všetkým vám ešte pomôžeme.

Pri fyzickom odovzdávaní nehnuteľnosti odporúčame klientom, aby si pripravili preberací protokol, ktorý by mal obsahovať minimálne nasledovné informácie:

 • presné stavy na merači elektrickej energie, plynu, teplej vody a studenej vody,
 • potvrdenie o odovzdaní kľúčov od bytu s počtom odovzdaných kľúčov, ako aj kľúčov od všetkých ďalších miestností (pivnica, hospodárska miestnosť, technická miestnosť, garáž a iné),
 • presné informácie o veciach, ktoré boli dohodnuté, že ostávajú v nehnuteľnosti pre kupujúceho so všetkým vybavením, ktoré bolo takto dohodnuté,
 • prípadné vady a chyby, ktoré sa medzitým vyskytli na nehnuteľnosti.

Odhlásenie a prihlásenie sa u správcu bytového domu

V ďalšom kroku je v prípade bytu potrebné, aby sa pôvodný majiteľ odhlásil u správcu bytového domu a vyrovnal všetky prípadné nedoplatky. Nový majiteľ sa musí prihlásiť u správcu bytového domu a nahlásiť počet osôb a zvierat, ktoré budú byt užívať.

Odhlásenie a prihlásenie sa u poskytovateľa elektrickej energie

Pôvodný majiteľ sa musí odhlásiť u poskytovateľa elektrickej energie a nový majiteľ sa musí prihlásiť na odber elektrickej energie u poskytovateľa, ktorého si on sám zvolí. Odhlásenie a prihlásenie možno urobiť spoločne alebo samostatne a možno ho realizovať telefonicky, písomne alebo vyplnením online formulára uvedeného na stránke poskytovateľa elektrickej energie.

K odhláseniu a prihláseniu sa k odberu elektrickej energie požaduje poskytovateľ nasledovné údaje:

 • meno a priezvisko kupujúceho a predávajúceho,
 • ďalšie identifikačné údaje zmluvných strán (rodné číslo a pod.),
 • telefónne čísla a e-mailové adresy oboch participantov realitného obchodu,
 • číslo a stav elektromera,
 • číslo odberného miesta, zákaznícke číslo alebo EIC kód pôvodného majiteľa,
 • odhadovaný ročný odber elektrickej energie s ohľadom na počet osôb, ktoré budú užívať nehnuteľnosť po prihlásení sa k odberu,
 • list vlastníctva u nového majiteľa.

Odhlásenie sa a prihlásenie sa k odberu plynu

Odhlásenie a prihlásenie sa u dodávateľa plynu musí urobiť aj pôvodný aj nový majiteľ nehnuteľnosti. Celý postup možno realizovať naraz telefonicky, alebo samostatne sa musí online najprv odhlásiť pôvodný majiteľa a vyrovnať všetky nedoplatky a potom sa môže prostredníctvom online formulára prihlásiť nový majiteľa a dohodnúť si nové odborné podmienky. Odhlásenie aj prihlásenie možno realizovať aj osobne u dodávateľa plynu. Nový majiteľ zároveň nemusí odoberať plyn od pôvodného poskytovateľa, môže si zvoliť svojho vlastného dodávateľa z aktuálnej ponuky na trhu.

K odhláseniu a prihláseniu bude predávajúci a kupujúci potrebovať nasledovné údaje:

 • meno a priezvisko kupujúceho a predávajúceho,
 • ďalšie identifikačné údaje zmluvných strán (rodné číslo a pod.),
 • telefónne čísla a e-mailové adresy oboch participantov realitného obchodu,
 • číslo a stav plynomera,
 • číslo odberného miesta a zákaznícke číslo pôvodného majiteľa,
 • odhadovaný ročný odber plynu s ohľadom na počet osôb, ktoré budú užívať nehnuteľnosť po prihlásení sa k odberu,
 • list vlastníctva u nového majiteľa.

Odhlásenie sa a prihlásenie sa na platbu koncesionárskych poplatkov v RTVS

Zmenu v platiteľovi koncesionárskych poplatkov môžete nahlásiť až po tom, ako sa nový majiteľ nehnuteľnosti prihlási a uzatvorí zmluvu na odber elektrickej energie. Proces odhlásenia a prihlásenia je potom rovnaký, ako v prípade plynu a elektrickej energie. Najprv sa musí odhlásiť predávajúci a následne sa môže prihlásiť nový majiteľ nehnuteľnosti.

K odhláseniu a prihláseniu bude predávajúci a kupujúci potrebovať nasledovné údaje:

 • meno a priezvisko kupujúceho a predávajúceho,
 • ďalšie identifikačné údaje zmluvných strán (rodné číslo a pod.),
 • telefónne čísla a e-mailové adresy oboch participantov realitného obchodu,
 • číslo odberného miesta pre odber elektrickej energie a zákaznícke číslo pôvodného majiteľa.

Odhlásenie a prihlásenie u vodárenskej spoločnosti

Tento krok sa netýka majiteľov bytov, musia ho však absolvovať predávajúci a kupujúci rodinného domu alebo inej nehnuteľnosti, ktorá nie je bytom v bytovom dome. Proces odhlásenia prebieha rovnako, ako pri predchádzajúcich dodávateľoch. Predávajúci sa odhlási, vyrovná všetky nedoplatky a následne sa môže prihlásiť nový majiteľ. Zmenu v odberateľovi možno realizovať aj prostredníctvom online formulára uvedeného na stránke vodárenskej spoločnosti.

 • meno a priezvisko kupujúceho a predávajúceho,
 • ďalšie identifikačné údaje zmluvných strán (rodné číslo a pod.),
 • telefónne čísla a e-mailové adresy oboch participantov realitného obchodu,
 • číslo a stav vodomera,
 • číslo odberného miesta a zákaznícke číslo pôvodného majiteľa,
 • odhadovaný ročný odber vody s ohľadom na počet osôb, ktoré budú užívať nehnuteľnosť po prihlásení sa k odberu,
 • list vlastníctva u nového majiteľa.

Poznámka:

Po dohodnutí odberných podmienok vám zvolený dodávateľ elektrickej energie, plynu a vody zašle dve kópie zmluvy a zmluvné podmienky, pričom nový majiteľ podpíše jednu zmluvu a zašle ju každej spoločnosti naspäť. Nie je tak potrebné chodiť osobne do plynární, elektrární, ani vodární. U týchto poskytovateľov všetko vybavíte online a v poštou. Rovnako to funguje aj u spoločnosti, ktoré realizuje odvoz komunálneho odpadu.

Odhlásenie a prihlásenie sa k odvozu komunálneho odpadu

Odhlásenie predávajúceho a prihlásenie sa kupujúceho na odvoz komunálneho odpadu sa opäť netýka majiteľov bytu v bytovom dome. Pre ostatných je potrebné kontaktovať (stačí aj emailom) inštitúciu, ktorá ma na starosti odvoz komunálneho odpadu (v hlavnom meste a Košiciach je to magistrát, v ostatných mestách a obciach je to obecný / miestny úrad).

K odhláseniu a prihláseniu bude predávajúci a kupujúci potrebovať nasledovné údaje:

 • meno a priezvisko kupujúceho a predávajúceho,
 • ďalšie identifikačné údaje zmluvných strán (rodné číslo a pod.),
 • telefónne čísla a e-mailové adresy oboch participantov realitného obchodu,
 • číslo zmluvy,
 • dohodnutie nových podmienok na odvoz odpadu.

Zmena trvalého pobytu a nový občiansky preukaz

S predajom nehnuteľnosti a jej kúpou je vo väčšine prípadov spojená aj zmena adresy trvalého pobytu a tým aj zmena občianskeho preukazu. Predtým, ako si pôjdete vybavovať zmenu občianskeho preukazu, je potrebné najprv zájsť na príslušný miestny úrad podľa miesta nehnuteľnosti a tam si vybaviť prihlásenie sa k novému pobytu. Toto potvrdenie sa automaticky nahrá do systému, ktorý používajú policajti pri vydávaní občianskeho preukazu, takže so sebou nepotrebujete potvrdenie z úradu (my však aj napriek tomu odporúčame vždy si radšej priniesť aj papierové potvrdenie).

Na internete sú uvedené informácie o tom, že nový občiansky preukaz možno vybaviť aj elektronicky s pomocou zaručeného elektronického podpisu. Z posledných skúseností našich klientov však máme potvrdenie o tom, že táto služba momentálne pre užívateľov dotupná, čo znamená, že občiansky preukaz a akékoľvek jeho zmeny je potrebné vybaviť na príslušnom mieste policajného zboru osobne. Ak chcete zapísať aj iné zmeny, je potrebné si priniesť všetky príslušné potvrdenia. Poplatok za vydanie nového preukazu je v tomto prípade 4,50 eur.

Odhlásenie a prihlásenie sa k platbe dane z nehnuteľnosti

Ďalšou veľmi dôležitou povinnosťou, ktorú si treba splniť pri predaji aj kúpe nehnuteľnosti, je odhlásenie a prihlásenie sa na platbu dane z nehnuteľnosti. Správcom dane je mesto, v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza, v prípade Bratislavy a Košíc je to magistrát týchto miest pre všetky mestské časti. Ak ste napríklad kúpili nehnuteľnosť v roku 2021, bolo potrebné sa prihlásiť na daň z nehnuteľnosti do 31. januára 2022 a tak isto to platí aj v ďalších rokoch. Vždy je potrebné do tohto dátumu (31. januára nadchádzajúceho roka) aj podať daňové priznanie.

Predávajúci je povinný v uvedenom čase vyplniť daňové priznanie a odhlásiť svoju nehnuteľnosť a kupujúci je povinný vyplniť daňové priznanie k nehnuteľnosti a prihlásiť sa k platbe dane. K vyplneniu daňového priznania budete potrebovať údaje uvedené v kúpnej zmluve. Túto povinnosť si možno splniť aj dištančne, kedy vyplníte tlačivo daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti s príslušnými prílohami a zašlete ho mestu poštou v stanovenom termíne. Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti sa podáva len raz, a to po kúpe alebo predaji nehnuteľnosti, v ďalších rokoch mesto automaticky daň vyrubí.

Zmenu adresy už nie je potrebné nahlasovať do Sociálnej poisťovne ani do zdravotných poisťovní. So zmenou adresy však môže súvisieť aj zmeny sídla firmy, ktorú je potrebné prepísať postupom ustanoveným zákonom a zápisom do Obchodného alebo iného registra Slovenskej republiky. Bežne treba zmenu adresy nahlasovať aj do bánk, na úrady (UPSVaR) a do ďalších inštitúcií, s ktorými ste v kontakte a ktoré vám zasielajú informácie na vašu adresu.

Tento článok, ako aj všetky ostatné blogy, vychádzajú z našich vlastných skúseností a tie sa menia spolu s meniacou sa legislatívou a inými podmienkami na trhu. Veríme, že priložené informácie boli pre vás užitočné a v prípade vášho záujmu o naše služby nás neváhajte kontaktovať, radi vám pomôžeme.

TIP od našej realitnej kancelárie pre vás:

Všetky vyššie uvedené služby vybavujeme za našich klientov v rámci uhradeného realitného poplatku. To znamená, že vás odľahčíme aj od administratívnej komunikácie so spomínanými inštitúciami a úradmi, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou realitného procesu po vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a faktickej aj právnej zmene majiteľa nehnuteľnosti.

Naša realitná kancelária pripravuje aj vyššie spomínaný preberací protokol a vybaví za vás aj všetky prepisy energií a zmeny adresy. V rámci realitného servisu vám poskytneme  potrebnú súčinnosť, aby všetko prebehlo rýchlo, bezpečne a hladko.

Zdieľaj článok

Potrebujete poradiť?

Radi vám zodpovieme všetky otázky spojené s predajom a kúpou nehnuteľností a nastavením finančného plánu.

Mohlo by vás zaujímať

Ako napísať inzerát

V našej realitnej kancelárii vieme, že napísanie inzerátu patrí medzi kľúčové piliere úspešného predaja nehnuteľnosti. Každá nehnuteľnosť je určená pre iný typ ľudí, a to

čítaj viac »

Máte záujem predať alebo kúpiť nehnuteľnosť?

Vyplňte prosím nasledovný formulár a budeme vás kontaktovať hneď, ako to bude možné.

Po kliknutí na tlačidlo OK vyjadrujete súhlas s použitím cookies na tejto stránke. Ochrana osobných údajov