fbpx

Kúpou nehnuteľnosti sa naše povinnosti nekončia. Tieto povinnosti na vás čakajú po kúpe nehnuteľnosti

Kúpa nehnuteľnosti vždy sprevádza pomerne náročný administratívny proces a aj fyzické sťahovanie dá zabrať. Mnohých následne čakajú aj rekonštrukčné práce, takže o veci na vybavenie nie je núdza. Pri všetkých týchto povinnostiach je však dôležité pamätať aj na ďalšie, ktoré je potrebné splniť po kúpe nehnuteľnosti, pričom mnohé z nich už v súčasnosti možno vybaviť aj online či telefonicky. V aktuálnom článku si priblížime povinnosti, ktoré na vás čakajú po kúpe nehnuteľnosti.

Preberací o odovzdaní a prevzatí nehnuteľnosti

V záujme zvýšenia právnej istoty je dôležité riadne vyplniť preberací protokol o odovzdaní nehnuteľnosti. V tomto dokumente je nevyhnutné zaznamenať aktuálne stavy z meračov elektrickej energie, zemného plynu, vody, prípadne aj kúrenia. V ďalšom kroku je treba oznámiť ukončenie aj správcovi budovy, ktorý pripraví posledné vyúčtovanie zálohových platieb za byt. Pri rodinnom dome táto povinnosť účastníkom realitného odpadá.

TIP: Preberací protokol o odovzdaní nehnuteľnosti pre vás vždy pripraví naša realitná kancelária a odovzdávanie nehnuteľnosti sa v každom jednom prípade koná v našej prítomnosti, aby všetko prebehlo v zmysle platnej a účinnej legislatívny a aby sa na nezabudlo na žiadnu povinnosť na strane predávajúceho alebo kupujúceho. (Ak nie, zmením.)

Správa bytového domu

Ak ste predali nehnuteľnosť, ktorou je byt v bytovom dome, je vašou povinnosťou odhlásiť sa aj u správcu bytového domu a vyrovnať prípadný nedoplatok na zálohových platbách za byt, respektíve nákladoch súvisiacich s bývaním, ako sú príspevky do fondu prevádzky údržby a opráv, úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu a poplatky za výkon správy správcovi, prípadne iné dohodnuté poplatky v zmluve o výkone správy Nový vlastník bytu zo zákona pristupuje k zmluve o výkone správy, preto je jeho povinnosťou ohlásiť sa správcovi bytového domu ako nový vlastník bytu. Na stretnutie so správcom bytového domu je potrebné pripraviť si kúpnu zmluvu, návrh na vklad a preberací protokol.

Elektrická energia

Pôvodný majiteľ je povinný odhlásiť sa z odberu elektrickej energie a nový majiteľ sa musí prihlásiť k odberu, pričom tento postup možno v praxi realizovať viacerými spôsobmi. Elektrinu možno odhlásiť osobne na pobočke (obchodnom mieste) u vášho poskytovateľa, telefonicky alebo online. Vo všetkých uvedených prípadoch je potrebné vyplniť osobné údaje ohlasujúceho aj prihlasujúceho. Preto môžete ísť na pobočku spoločne, prípadne vybaviť telefonát spoločne, alebo si údaje navzájom poskytnúť a vyplniť príslušné žiadosti online. V našej realitnej kancelárii väčšinou riešime odhlásenie a prihlásenie spoločným telefonátom. 

Zemný plyn

Pokiaľ vo vašej nehnuteľnosti využívate zemný plyn, je potrebné, aby sa pôvodný majiteľ odhlásil z odberu a nový majiteľ sa musí prihlásiť. Pri odhlasovaní a prihlasovaní z odberu zemného plynu možno postupovať rovnako, ako pri odhlasovaní a prihlasovaní elektrickej energie.

Úhrady RTVS

Úhrady pre RTVS poznáme aj pod názvom koncesionárske poplatky. Zákon nám v tejto súvislosti hovorí, že platiteľom úhrady je fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti ako odberateľ elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome. Povinnosť platiť úhradu pritom vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci v ktorom sa fyzická osoba stala odberateľom elektriny.

Upozornenie:

Od povinnosti platiť úhradu je oslobodený platiteľ, ktorý je poberateľom dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu, poberateľom dôchodkov starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu alebo poberateľom rovnocenných dôchodkových dávok vyplácaných zo zahraničia, nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti, nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti a vznik tejto skutočnosti oznámi vyberateľovi úhrady.Ide najmä o poberateľov starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského a sirotského dôchodku.

Odhlásenie a prihlásenie sa k platbám možno vybaviť online, pričom je k tomu potrebné doložiť doklad o ukončení poberania elektriny a poslednú faktúru s vyčíslením preplatku alebo nedoplatku, ako aj potvrdenie o nadobudnutí nehnuteľnosti v prípade nového vlastníka, ktorý sa prihlasuje.

Zmena trvalého pobytu

Zmena trvalého pobytu je väčšinou ďalším krokom, ktorý je potrebné uskutočniť po kúpe nehnuteľnosti. Sú prípady, kedy trvalý pobyt nemusíme meniť, ak však áno, tak naše prvé kroky povedú na miestny úrad podľa umiestnenia nehnuteľnosti. Na zmenu trvalého pobytu by malo stačiť priniesť občiansky preukaz, my však z praxe odporúčame, aby ste pri sebe mali aj list vlastníctva, pri zápise maloletých aj ich rodný list.

Po nahlásení zmeny je potrebné osobne prísť na miestne príslušné oddelenie Policajného zboru, kde vybavujú občianske preukazy, tam si zakúpiť kolok v hodnote 4,50 eur a vybaviť nový občiansky preukaz. Zmenu trvalého pobytu je následne treba nahlásiť aj do viacerých inštitúcií, v ktorých evidujú vašu pôvodnú adresu.

Upozornenie:

Na stráne www.slovensko.sk je uvedené, že OP vybavíte aj online pomocou čítačky, z praxe však vieme, že táto služba bola pre užívateľov zrušená a občiansky preukaz je potrebné vybaviť osobne,

Komunálny odpad

Prihlásenie k odberu sa realizuje na príslušnom miestnom úrade a je ho potrebné urobiť do 30 od dňa nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Poplatok platí poplatník, ktorým je fyzická osoba, ktorá je na území hlavného mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území hlavného mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha.

Poplatok platí aj právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území hlavného mesta na inýúčel ako na podnikanie, ako aj podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území hlavného mesta na účel podnikania.

Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre správcu poplatku vyberá a za vybraný poplatok ručí platiteľ poplatku, ktorým je vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí,správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec.

Zmena sídla firmy

Ak ste podnikateľom a sídlo firmy máte v Obchodnom registri Slovenskej republiky zapísané na nehnuteľnosť, ktorú už nevlastníte, je potrebné vykonať zmenu tejto adresy zákonom predpísaným spôsobom (podaním do Obchodného registra SR). Adresu si môžete aj ponechať, do Obchodného registra SR je však potom potrebné doložiť súhlas aktuálneho vlastníka nehnuteľnosti. Podpis na súhlase musí byť úradne osvedčený.

Povinnosť podať daňové priznanie

Každý, kto sa stane novým vlastníckom nehnuteľnosti, je povinný podať daňové priznanie k tejto nehnuteľnosti. Priznanie k dani z nehnuteľností si podáva daňovník, ktorému vznikla povinnosť k dani z nehnuteľnosti, t. j. v priebehu uplynulého roka sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností, a to 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovníkovi vznikla táto povinnosť.

Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká mu daňová povinnosť týmto dňom.Toto daňové priznanie sa podáva len pri nadobudnutí nehnuteľnosti, na ďalší rok vám už príde domov len predpis s vyrubenou daňou. V niektorých prípadoch vznikajú pôvodným aj novým majiteľom nehnuteľností aj ďalšie povinnosti, preto vždy odporúčame, aby ste si prešli všetky inštitúcie, ktoré disponujú vašimi údajmi a tieto pravidelne aktualizovali.

Zdieľaj článok

Potrebujete poradiť?

Radi vám zodpovieme všetky otázky spojené s predajom a kúpou nehnuteľností a nastavením finančného plánu.

Mohlo by vás zaujímať

Máte záujem predať alebo kúpiť nehnuteľnosť?

Vyplňte prosím nasledovný formulár a budeme vás kontaktovať hneď, ako to bude možné.

Po kliknutí na tlačidlo OK vyjadrujete súhlas s použitím cookies na tejto stránke. Ochrana osobných údajov