fbpx

Každý majiteľ alebo budúci majiteľ nehnuteľnosti si musí uvedomiť, že v rámci starostlivosti o svoju nehnuteľnosť, je v zmysle zákona povinný pravidelne platiť daň z nehnuteľností. Daň z nehnuteľností je miestnou daňou, čo znamená, že o jej výške rozhoduje mesto alebo obec, v ktorej sa predmetná nehnuteľnosť nachádza. Obec určuje výšku dane pre jednotlivé typy nehnuteľností vo všeobecne záväznom nariadení, ktoré obsahuje aj ďalšie prvky, ako možnosti zníženia alebo oslobodenia od platenia dane či elektronického podania daňového priznania pre daň z nehnuteľností.

Druhy dane z nehnuteľností

Zákon rozlišuje tri základné skupiny daní z nehnuteľností:

  • daň z pozemkov,
  • daň zo stavieb,
  • daň z bytov a nebytových priestorov v dome.

Upozornenie: Daň z nehnuteľností sa vždy platí vopred.

Vznik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť k platbe dane z nehnuteľnosti vzniká každému daňovníkovi, ktorý sa stal v uplynulom roku vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností. Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom daňovníkovi vznikla povinnosť.

Upozornenie: Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká mu daňová povinnosť týmto dňom (teda, nie až o rok).

Zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.

Praktický príklad

Ak nadobudnete nehnuteľnosť v období od 2.1.2021 do 31.12.2021, daňová povinnosť sa na vás bude vzťahovať od 1.1.2022 a rovnako to bude platiť aj vtedy, ak by ste ju nadobudli dňa 1.1.2022. Spolu s daňovou povinnosťou vám vzniká povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, ktoré ste povinní podať do konca januára 2022. Tento istý termín platí aj v prípade, ak podávate žiadosť o oslobodenie od dane z nehnuteľnosti alebo žiadosť o jej zníženie.

Špecifické prípady pre vznik dane z nehnuteľnosti

Dedenie

Ak nadobudne dedič nehnuteľnosť dedením v priebehu roka, daňová povinnosť mu vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutí o dedičstve. Daňové priznanie je v takomto prípade potrebné podať do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Dražba

Ak nadobudnete nehnuteľnosť vydražením na dražbe v priebehu roka, vznikne daňová povinnosť vydražiteľovi prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúcim po dni schválenia príklepu súdom. Zánik vlastníckeho práva nastáva v týchto prípadoch posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práca k nehnuteľnosti.

Správca dane

Správcom dane z nehnuteľností je mesto alebo obec, na ktorej území sa predmetná nehnuteľnosť nachádza. V prípade Bratislavy však platí výnimka z tohto pravidla, pričom správcom daní tu nie sú jednotlivé mestské časti, ale priamo mesto Bratislava. Pre zaujímavosť možnosť uviesť, že v Košiciach sú správcami daní jednotlivé mestské časti.

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti

Daňovník je osoba, ktorej vznikla v zmysle platnej a účinnej daňovej legislatívy daňová povinnosť zaplatiť daň z nehnuteľností (pozemkov, stavieb alebo bytov a nebytových priestorov). Daňové priznanie je vždy potrebné podať do 31. januára nasledujúceho roka, ak ste sa v uplynulom roku stali vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, prípadne ste sa ním stali 1.1.).

Upozornenie: Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti sa nepodáva každý rok a podáva sa vždy len raz. V nasledujúcich rokoch doručí správca dane rozhodnutie o vyrubenej dani daňovníkovi automaticky na základe tohto daňového priznania.

Ak je nehnuteľnosť (pozemok, stavba alebo byt a nebytový priestor v dome) v spoluvlastníctve viacerých osôb, daňové priznanie je povinná podať každá fyzická osoba (každý, kto je spoluvlastníkom danej nehnuteľnosti) alebo právnická osoba, a to do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. V praxi možno postupovať aj tak, že spoluvlastníci si zvolia spoločného zástupcu, ktorý podá daňové priznanie za všetkých. Takúto voľbu odporúčame medzi spoluvlastníkmi urobiť písomne a túto skutočnosť je podávajúci povinný vyznačiť aj v príslušnom daňovom priznaní.

Ak je nehnuteľnosť v spoločnom vlastníctve manželov, stačí, ak podá daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti jeden z nich. Manželia si nemusia špeciálne ustanovovať spoločného zástupcu.

Oslobodenie od dane

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ustanovuje v § 17 obsahuje výpočet nehnuteľnosti, ktoré priamo v zmysle zákonných ustanovení oslobodení od dane. Ide napríklad o nasledujúce nehnuteľnosti:

  • pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane, a pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve alebo v správe mestských častí v Bratislave a Košiciach,
  • pozemky a stavby vo vlastníctve iného štátu užívané fyzickými osobami, ktoré požívajú výsady a imunitu podľa medzinárodného práva a nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky, za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť,
  • pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom, ktoré slúžia na vzdelávanie, na vedeckovýskumné účely alebo na vykonávanie náboženských obradov,
  • pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve verejných vysokých škôl alebo vo vlastníctve štátu v správe štátnych vysokých škôl slúžiace na vysokoškolské vzdelávanie alebo na vedeckovýskumné účely,
  • pozemky, stavby a nebytové priestory vo vlastníctve Slovenského Červeného kríža.
  • ďalšie.

Platba dane z nehnuteľností

Na základe podaného daňového priznania vám správca dane zašle platobný výmer do 15. mája roka, pričom daň z nehnuteľnosti je splatná do 15 dní odo dňa doručenia. V súčasnosti ponúka správca dane aj možnosť rozvrhnutia platby danedo viacerých splátok, ktoré sú aj s termínmi uvedené na platobnom výmery. Sankcia za nesplnenie daňovej povinnosti sa pohybuje v rozmedzí od 5 eur do 3 000 eur. Pokuta je najmenej 5 eur, najviac však vo výške vyrubenej dane. 

Zdieľaj článok

Potrebujete poradiť?

Radi vám zodpovieme všetky otázky spojené s predajom a kúpou nehnuteľností a nastavením finančného plánu.

Mohlo by vás zaujímať

Kde inzerovať reality?

Každý z nás je individuálnou osobnosťou s jedinečnými črtami a životnými skúsenosťami a táto originalita sa plne prejavuje aj pri transakciách na realitnom trhu. Predaj alebo kúpa nehnuteľnosti je

čítaj viac »

Máte záujem predať alebo kúpiť nehnuteľnosť?

Vyplňte prosím nasledovný formulár a budeme vás kontaktovať hneď, ako to bude možné.

Po kliknutí na tlačidlo OK vyjadrujete súhlas s použitím cookies na tejto stránke. Ochrana osobných údajov