fbpx

Ako a kde zistím, či je voči mne vedená exekúcia, kto ju začal, v akom je stave a v akej je výške?

exekucia

V aktuálnom článku si priblížime samotný pojem exekúcia, jej začiatok, čo je to exekučný titul, ako aj postup, ako a kde zistíte, či sú voči vám vedené exekúcie, kto je ich navrhovateľom (oprávnený), v akom sú stave a v akej výške.

Mnohí z nás riešia kúpu nehnuteľností financovaním prostredníctvom hypotekárneho alebo iného úveru. Neraz sa pritom stáva, že kupujúci už aj podpísal rezervačnú zmluvu a zložil požadovanú rezervačnú zálohu ako prvú časť kúpnej ceny nehnuteľnosti, pričom je presvedčený, že v ďalšom kroku mu banka poskytne hypotekárny úver. Tu však odrazu nastane problém a banka mu žiadosť o poskytnutie úveru zamietne s tým, že voči žiadateľovi je vedená exekúcia, o ktorej vôbec nevedel.

K exekúcii nikdy nedochádza bez dôvodu

V praxi platí, že k exekúcii nikdy nedochádza bez riadneho dôvodu, čo znamená, že exekučnému konaniu predchádza určité nesplnenie si povinnosti zo strany povinného (dlžníka). Môže ísť napríklad o nezaplatenie pokuty za cestovanie na čierno, nedoplatky na sociálnych alebo zdravotných odvodoch, prípadne neschopnosť ďalej splácať rôzne pôžičky alebo úvery či iné nesplnenie povinnosti.

Našim klientom preto vždy odporúčame, aby si pred každou žiadosťou o úver overili, či voči nim nie sú vedené exekúcie.Vedomosť o tom, či sú voči nám vedené exekúcie je však dôležitá nielen v prípade, kedy banke žiadame o úver. Ak situáciu s exekúciou včas neriešime, narastajú nám úroky a suma, ktorú sme povinní zaplatiť, sa neustále zvyšuje. Preto odporúčame ihneď po zistení, že je voči vám vedená exekúcia, začať aktívnu komunikáciu a spoluprácu s oprávneným aj príslušným exekútorom.

Čo je to exekúcia a kedy sa začína?

Exekúcia je nútený výkon súdnych alebo iných rozhodnutí, ktoré sú exekučným titulom v zmysle ustanovení exekučného poriadku. Exekučným titulom je najmä vykonateľné súdne rozhodnutie, ktoré ukladá povinnosť, priznáva právo alebo postihuje majetok. Môže to byť rozsudok, platobný rozkaz či rozhodnutie o dedičstve.

Ako právoplatné exekučné tituly však slúžia aj rozhodnutia nejustičných orgánov, ktoré ukladajú povinnosť, priznávajú právo alebo postihujú majetok. Sem patria napríklad výkazy nedoplatkov, rôzne platobné výmery a rozhodnutia o schválení zmieru vydané v rámci všeobecného alebo osobitného správneho konania.

Exekučným titulom však môže byť napríklad aj dohoda o mediácii a za splnenia určených zákonných podmienok aj notárska zápisnica alebo vykonateľné rozhodnutie orgánu verejnej správy a územnej samosprávy vrátane bloku na pokutu nezaplatenú na mieste a iné tituly podľa zákona č. 233/1995. Z. Z. Exekučný poriadok.

Exekučné konanie sa začína na návrh toho, kto je oprávnený požadovať splnenie nároku z exekučného titulu preto, že povinný (dlžník) dobrovoľne nesplnil to, čo mu exekučný titul ukladá. 

Upozornenie:

Návrh na vykonanie exekúcie možno podať výlučne elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky Okresného súdu Banská Bystrica, a to prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorý je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom. Ak oprávnený nemá aktivovanú elektronickú schránku, môže podať návrh prostredníctvom ktoréhokoľvek exekútora.

Ako zistiť stav exekúcie?

Ak sa nachádzate na druhej strane, a teda nie ste v pozícii oprávneného, ale ste dlžníkom, môžete zistiť stav vašej exekúcie, jej výšku a všetky ostatné dôležité parametre a informácie s ňou spojené, v dvoch dostupných registroch – jedným z nich Centrálny register exekúcií (CRE) a druhým Register poverení na vykonanie exekúcie.

Centrálny register exekúcií (CRE)

Centrálny register exekúcií je verejným zoznamom, ktorý je dostupný na webovom sídle Slovenskej komory exekútorov a zapisujú sa do neho údaje o každej právoplatne neskončenej exekúcii. Je to verejný zoznam, v ktorom si ktokoľvek môže overiť údaje o aktuálnych exekučných konaniach. Možno v ňom zistiť napríklad nasledovné údaje:

  • či je voči osobe vedená nejaká exekúcia,
  • v akom stave sa nachádza, ak je vedená,
  • informácie o súde, ktorý udelil poverenie na vykonanie exekúcie,
  • informácie o súdnom exekútorovi, ktorý vykonáva exekúciu,
  • údaje o povinnom (dlžníkovi),
  • dôležité dátumy súvisiace s exekúciou,
  • údaje o vymáhanom nároku a jeho výške.

CRE sa začal používať od 1. júla 2016 a údaje z neho možno čerpať na webovej stránke www.cre.sk. Na stránke je však potrebné sa zaregistrovať a údaje možno vyhľadávať až po uhradení príslušného administratívneho poplatku. Poplatok za jednu lustráciu pre fyzickú osobu je vo výške 2,- eur, pri právnických osobách sú poplatky rozdelené do viacerých kategórií podľa počtov vyhľadávaní. Po pripísaní kreditu možno začať s vyhľadávaním.

Výpis si potom možno vyzdvihnúť osobne v sídle Slovenskej komory exekútorov, alebo na servisnej prevádzke na Dobšinského ulici v Bratislave, prípadne si ho nechať zaslať poštou na zvolenú korešpondenčnú adresu. Poplatok za poštovné v takomto prípade hradí záujemca o výpis.

Register poverení na vykonanie exekúcie

Register poverení je verejný register, ktorý spravuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Tento register obsahuje všetky poverenia, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica v návrhoch na vykonanie exekúcie doručených súdu po termíne 1. apríla 2017.

V tomto registri možno vyhľadávať informácie podľa čísla poverenia alebo podľa údajov o povinnom (dlžníkovi). Zverejňujú sa tu však len poverenia z prebiehajúcich exekučných konaní. Zároveň upozorňujeme, že  tomto registri nie sú zverejnené exekúcie vymáhané Sociálnou poisťovňou podľa ustanovení zákona č. 461/2003. Z. z.

Samotný pojem exekúcia vzbudzuje v mnohých z nás nepríjemné pocity a strach, ak je však voči vám z akéhokoľvek dôvodu vedená exekúcia, odporúčame vám otvorene a urýchlene komunikovať so všetkými príslušnými osobami aj orgánmi a situáciu promptne riešiť. Keď oprávnený vidí, že máte skutočný záujem situáciu riešiť, vo väčšine prípadov sa dá rozumne dohodnúť tak, aby ste svoj dlho boli schopný splácať a spokojné boli všetky zúčastnené strany.

Zdieľaj článok

Potrebujete poradiť?

Radi vám zodpovieme všetky otázky spojené s predajom a kúpou nehnuteľností a nastavením finančného plánu.

Mohlo by vás zaujímať

Kde inzerovať reality?

Každý z nás je individuálnou osobnosťou s jedinečnými črtami a životnými skúsenosťami a táto originalita sa plne prejavuje aj pri transakciách na realitnom trhu. Predaj alebo kúpa nehnuteľnosti je

čítaj viac »

Máte záujem predať alebo kúpiť nehnuteľnosť?

Vyplňte prosím nasledovný formulár a budeme vás kontaktovať hneď, ako to bude možné.

Po kliknutí na tlačidlo OK vyjadrujete súhlas s použitím cookies na tejto stránke. Ochrana osobných údajov