fbpx

Konkurz a reštrukturalizácia – praktické otázky a odpovede II. časť

konkurz, reštrukturalizácia

S ohľadom na množstvo otázok, ktoré sme od vás dostali, sme sa rozhodli, že budeme aj naďalej pokračovať v našom seriáli praktických otázok a odpovedí z oblasti konkurzu a reštrukturalizácie. V aktuálnom článku vám prinášame niektoré dôležité informácie, ktoré sa týkajú tejto pomerme širokej a náročnej právnej oblasti. Veríme, že aj vy medzi nimi nájdete to, čo ste hľadali.

1. Môžem získať a čerpať úver po úspešnom ukončení konkurzného konania?

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o konkurze a reštrukturalizácii“), ktorý poskytuje hlavný právny rámec pre oblasť konkurzu a reštrukturalizácie, túto otázku žiaľ vôbec neupravuje. Jednoznačná odpoveď na ňu tak neexistuje, avšak možno predpokladať, že získanie úveru v takejto situácii bude oveľa zložitejšie a v niektorých prípadoch aj nemožné. Každý dlžník je vedený v úverovom registri, v ktorom si banky pred poskytnutím úveru preverujú existujúce dlhy žiadateľa o úver. Všetko tak záleží od konkrétnych okolností prípadu a individuálnej komunikácie dlžníka – žiadateľa o úver s bankou, ako aj ďalších jeho možností v súvislosti so zabezpečením pohľadávky a iných faktorov.

2. Ako dlho trvá konkurz?

Konkurz fyzickej osoby štandardne trvá niekoľko mesiacov, pričom u väčšiny úpadcov, ktorí už nemajú žiadny majetok (alebo disponujú len majetkom nepatrnej hodnoty), je ukončený v lehote 6 mesiacov. Treba však ešte pripomenúť, že k samotnému oddlženiu dochádza ihneď spolu s uznesením o vyhlásení konkurzu. Vyhlásenie konkurzu je právoplatné dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku SR, teda aj k samotnému oddlženiu dlžníka dochádza už k tomuto dňu.

3. Môžem podnikať po ukončení konkurzu?

Ak uvažujete o novom alebo ďalšom podnikaní, prípadne pokračovaní vo vašej aktuálnej podnikateľskej činnosti, je veľmi dôležité uvedomiť si, že v zmysle § 68 Živnostenského zákona nemôžete ako fyzická osoba – živnostník podnikať po dobu 3 rokov od ukončenia konkurzu. Rovnaké pravidlo sa uplatňuje aj pri právnických osobách, u ktorých však väčšinou platí, že ukončením konkurzu úplne zanikajú. Uvedenú prekážku vám môže príslušný Okresný úrad – Odbor živnostenského podnikania za splnenia určitých podmienok odpustiť. V praxi si však ešte môžete založiť napríklad spoločnosť s ručením obmedzeným a podnikať prostredníctvom tejto obchodnej spoločnosti. S ňou je už ale spojené aj iné účtovníctvo a ďalšie legislatívne povinnosti, ktoré je tiež potrebné vziať do úvahy.

4. Ak vlastním majetok, je pre mňa výhodný vstup do konkurzu?

Ak vlastníte majetok, je pre vás vstup do konkurzu výhodný len v niektorých špecifických prípadoch, vo všeobecnosti to však výhodné nie je. Ak máte k dispozícii majetok, ktorý chcete zachovať a k dispozícii máte aj iné finančné prostriedky, z ktorých dokážete uspokojiť pohľadávky vašich veriteľov, je výhodnejšie podať na súd návrh na určenie (dohodu) výšky splátok vo forme splátkového kalendára ustanoveného súdom. Počas splácania vášho dlhu ste potom chránený pred veriteľmi, ak si riadne plníte svoje povinnosti a vzájomne dohodnuté podmienky.

5. Aké účinky bude mať pre mňa vstup do konkurzného konania, keď žijem v manželstve?

Ak je dlžník, ktorý je fyzickou osobou, v manželskom zväzku v čase vyhlásenia konkurzu a medzi manželmi existuje bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM), zaniká toto bezpodielové spoluvlastníctvo dňom právoplatnosti vyhlásenia konkurzu. Ak existuje majetok v rámci BSM s druhým manželom / manželkou, správca najprv vykoná vyporiadanie tohto majetku podľa zákona. Na tomto mieste je potrebné uvedomiť si, že prvotným záujmom správcu je vždy snaha zaradiť takýto majetok do prebiehajúceho konkurzného konania s cieľom uspokojenia pohľadávok veriteľov dlžníka, ako aj navýšenia jeho vlastnej odmeny správcu konkurznej podstaty.

6. Môže zamestnávateľ zistiť, že som bol v konkurze?

Zamestnávateľ má pri nástupe zamestnanca do zamestnania možnosť vyhľadať si vás podľa vášho mena a priezviska (dlžníka, úpadcu) na verejne dostupnom portáli Ministerstva spravodlivosti SR, kde si môže overiť, či ste boli účastníkom konkurzu. Je však na zváženie, či ho takáto skutočnosť bude zaujímať a či je pre neho akýmkoľvek spôsobom relevantná.
Iná situácia nastane v prípade, ak ste už zamestnaný a chceli by ste ísť do konkurzu. O tejto skutočnosti bude zamestnávateľ určite informovaný, pretože jednou z podmienok vstupu do konkurzu u fyzických osôb je aj vedenie exekúcie na dlžníka po dobu viac aspoň 1 rok, kedy exekútor väčšinou promptne kontaktuje ako prvých zamestnávateľov s požiadavkou – exekučným príkazom na zrážky zo mzdy zamestnanca.

7. Môžu v zahraničí zistiť, že som v konkurze?

Portál Ministerstvo spravodlivosti SR obsahuje verejné informácie o úpadcoch, účastníkoch konkurzu a je verejne dostupný pre kohokoľvek s internetovým pripojením po celom svete. Ak si bude niekto hľadať tieto informácie zo zahraničia, sú mu k dispozícii. Zákon zároveň ustanovuje, že zahraničným veriteľom je správca povinný písomne oznámiť vstup dlžníka do konkurzu a dlžník sám je povinný poskytnúť všetky informácie o veriteľoch, ktorých pohľadávky bude správca v konkurze uspokojovať.

8. Môžem nadobudnúť majetok aj počas konkurzu? Neprepadne tento majetok v prospech štátu?

Od vyhlásenia konkurzu až po jeho ukončenie môžete nadobudnúť majetok napríklad dedením alebo iným bežne realizovateľným spôsobom. V prípade, ak by došlo k výraznému zvýšeniu majetku úpadcu, môže táto skutočnosť vyvolať u veriteľov podozrenie, že úpadca šiel do konkurzu s cieľom ukrátiť svojich veriteľov. V takýchto prípadoch možno napadnúť oddlženie úpadcu na súde. Zároveň treba povedať, že takýto majetok nikdy neprepadá v prospech štátu, pretože akýkoľvek majetok sa prioritne speňažuje s cieľom uspokojiť pohľadávky veriteľov dlžníka a pokryť náklady na správu konkurzu.

9. Ak mám byt v dražbe a začatý výkon záložného práva na moju nehnuteľnosť, pomôže mi vyhlásenie konkurzu?

Na uvedenú otázku žiaľ neexistuje úplne jednoznačná odpoveď. Zvolený postup vždy závisí od konkrétnych podmienok a okolností daného prípadu a so vznikom pohľadávky, pre ktorú sa realizuje výkon záložného práva, prípadne inými súvislosťami. Vždy je pritom potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že na oboch stranách vznikajú náklady – v prípade dražby sú to náklady spojené s realizáciou dražby, ktoré sa uspokojujú prednostne a v prípade konkurzu je to odmena správcu a ďalšie finančné prostriedky vynaložené na konkurzné konanie. Každý prípad je preto potrebné posudzovať individuálne a s ohľadom na jeho špecifiká. V načrtnutej situácii sa môže stať, že predaj vašej nehnuteľnosti sa vyhlásením konkurzu skutočne oddiali, avšak v praxi to nemusí zákonite znamenať, že v tejto nehnuteľnosti bude môcť dlžník alebo ktokoľvek iný zotrvať až do jej konečného predaja na dražbe.

Ďakujeme vám za prečítanie tohto článku a veríme, že uvedené informácie boli pre vás užitočné.

Zdieľaj článok

Potrebujete poradiť?

Radi vám zodpovieme všetky otázky spojené s predajom a kúpou nehnuteľností a nastavením finančného plánu.

Mohlo by vás zaujímať

Kde inzerovať reality?

Každý z nás je individuálnou osobnosťou s jedinečnými črtami a životnými skúsenosťami a táto originalita sa plne prejavuje aj pri transakciách na realitnom trhu. Predaj alebo kúpa nehnuteľnosti je

čítaj viac »

Máte záujem predať alebo kúpiť nehnuteľnosť?

Vyplňte prosím nasledovný formulár a budeme vás kontaktovať hneď, ako to bude možné.

Po kliknutí na tlačidlo OK vyjadrujete súhlas s použitím cookies na tejto stránke. Ochrana osobných údajov