fbpx

Konkurz a reštrukturalizácia – praktické otázky a odpovede I. časť

konkurz

Aj pri najväčšej snahe zákonodarcu sa niekedy môže stať, že mnohým ustanoveniam zákona nerozumieme a nevieme si predstaviť, ako sa aplikujú v praxi. Takáto neznalosť potom plodí strach a obavy, ktoré sa u nás objavujú pri pomyslení na otázky spojené s pojmami, ako sú konkurz a reštrukturalizácia.
Informácia je svetlo, poznanie a pochopenie, ktoré odstraňuje strach spôsobený nepoznaným. Aj preto sme sa rozhodli pravidelne vám prinášať v našej blogovej rubrike rôzne praktické témy, ktoré možno nepatria medzi tie najpopulárnejšie, bezpochyby sú však súčasťou života mnohých podnikateľov aj fyzických osôb.

Právny rámec pre oblasť konkurzu a reštrukturalizácie

Právny rámec pre oblasť konkurzu a reštrukturalizácie poskytuje zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o konkurze a reštrukturalizácii“), ktorý upravuje riešenie úpadku dlžníka speňažením majetku dlžníka a kolektívnym uspokojením jeho veriteľov alebo postupným uspokojením veriteľov dlžníka spôsobom dohodnutým v reštrukturalizačnom pláne. Tento zákon okrem toho upravuje aj riešenie hroziaceho úpadku dlžníka a oddlženie fyzickej osoby.
S ohľadom na komplexnosť celej problematiky však v praxi často prichádzame do kontaktu aj s ďalšími právnymi predpismi, podľa ktorých je potrebné postupovať pri riešení vzniknutej situácie.

V nasledujúcich riadkoch vám ponúkame odpovede na niektoré vaše najčastejšie otázky:

1. Veľa ľudí mi odporúča konkurz. V čom sú výhody konkurzu, ak mám dlhy, respektíve, ak som sám dlžníkom?

V prípade, že ste dlžníkom, ktorý je fyzickou osobou, máte aspoň dvoch veriteľov a je voči vám vedené exekučné konanie po obdobie dlhšie ako 1 rok, môžete využiť služby Centra právnej pomoci, prostredníctvom ktorého možno podať návrh na vyhlásenie konkurzu s oddlžením, alebo požiadať o vyhotovenie splátkového kalendára s jednotlivými splátkami. Tento postup predstavuje praktickú ochranu dlžníka pred veriteľmi, pričom získavate priestor na postupné splácanie dlhov a spokojní sú aj samotní veritelia, ktorých dlhy sú pravidelne splácané. Žiadať o tzv. oddlženie znamená, že vstúpite do konkurzu (stanete sa riadnym účastníkom konkurzného konania v zmysle ustanovení zákona o konkurze a reštrukturalizácii), v rámci ktorého bude váš majetok speňažený zákonom predpísaným spôsobom.

2. Je v súčasnosti jednoduché oddlžiť sa prostredníctvom konkurzu?

Oddlženie prostredníctvom konkurzu je pomerme jednoduché, podlieha však prísne formálnemu administratívnemu procesu (konkurznému konaniu) podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Uvedená možnosť je dostupná prostredníctvom Centra právnej pomoci, ktoré pripraví všetky právne podklady v zmysle citovaného právneho predpisu, prípadne môžete túto povinnosť zveriť právnemu zástupcovi z radov advokátov, u ktorých sú tieto služby spoplatnené podľa príslušných zákonov. Vzhľadom na celkovú náročnosť prípravy však odporúčame konzultácie so skúseným advokátom alebo využitie inej právnej pomoci (Centrum právnej pomoci).

V návrhu na vyhlásenie konkurzu je potrebné uviesť všetky relevantné skutočnosti a priložiť k nemu všetky predpísané prílohy týkajúce sa majetku a dlhov úpadcu, ktoré by mohli byť v priebehu konania vyhodnotené ako odporovateľné v zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácii. V súčasnosti sa doba od prvého kontaktu s Centrom právnej pomoci až po vyhlásenie konkurzu pohybuje v rozpätí od 3 do 5 mesiacov v závislosti od aktuálnej vyťaženosti Centra právnej pomoci.

3. Aký je hlavný rozdiel medzi konkurzom a reštrukturalizáciou?

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii definuje reštrukturalizáciu nasledovným spôsobom: Ak dlžníkovi hrozí úpadok alebo je v úpadku, môže poveriť správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku na účely zistenia, či sú splnené predpoklady na jeho reštrukturalizáciu. Tým nie je dotknutá povinnosť dlžníka včas podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Subjektom, ktorý môže vstúpiť do reštrukturalizácie, je len právnická osoba, ktorá je dlžníkom a vykonáva podnikateľskú činnosť, hrozí jej úpadok alebo už je v úpadku. Na vstup do reštrukturalizácie je však ešte potrebné splnenie ďalších zákonom ustanovených podmienok.

Samotná reštrukturalizácia v jadre odráža snahu podnikateľa – dlžníka, ktorý je v úpadku alebo mu hrozí úpadok a jeho veriteľov o záchranu upadajúcej podnikateľskej činnosti. Celý proces sprevádza podobne ako konkurzné konanie množstvo zákonom ustanovených postupov, ako aj nevyhnutnosť splniť určené pravidlá a podmienky. Dôvodom pre takýto proces je čo najväčšie úsilie o záchranu podnikateľa a uspokojenie pohľadávok jeho veriteľov pravidelným splácaním existujúcich dlhov.

Hlavným rozdielom medzi konkurzom a reštrukturalizáciou je tak skutočnosť, že konkurz predstavuje konečné riešenie vzniknutej situácie (ultima ratio), kedy už neexistuje iná (zdravšia a pozitívnejšia) možnosť záchrany upadajúceho podnikania. V rámci tohto postupu sa už len speňažuje majetok dlžníka takým spôsobnom, aby pokryl náklady vynaložené na konkurzné konanie a pomerne uspokojil pohľadávky veriteľov.

4. Zbavím sa v konkurze všetkých svojich dlhov?

Ako fyzická osoba dlžník sa prostredníctvom konkurzu nezbavíte žiadnych vašich dlhov. Ukončením konkurzného konania však už nebude možné voči vám uplatňovať ich splatenie súdnou ani žiadnou inou cestou v rozsahu, v akom boli uplatňované v exekučnom, prípadne konkurznom konaní. V praxi tak platí, že tieto dlhy sa v danom rozsahu stanú nevymožiteľnými, avšak de facto nezanikajú. Stále ich môže dlžník dobrovoľne splniť aj po ukončení konkurzu.

Zároveň s tým je potrebné uviesť, že ukončením konkurzu sa dlhy dlžníka automaticky nevymazávajú, môže však z vlastnej iniciatívy požiadať o ich odstránenie z príslušných registrových evidencií. Vyhlásením konkurzu zanikajú všetky špecifikované exekúcie, keďže tieto konania sa zastavujú už samotným vyhlásením konkurzného konania. Aj z tohto dôvodu je potrebné, aby dlžník uviedol všetky svoje dlhy a exekúcie v príslušných dokumentoch a prílohách.

Upozornenie: Na tomto mieste by sme vás ešte chceli upozorniť na to, že nie všetky dlhy sa v praxi stávajú nevymožiteľnými. Výnimku tvorí napríklad výživné, náhrada škody spôsobená úmyselným konaním, rôzne peňažné tresty a iné pohľadávky ustanovené v zákone.

5. Môžem vstúpiť do konkurzu každý rok?

Z dôvodu predchádzania zneužívania inštitútu konkurzu zákon ustanovuje, že konkurz na fyzickú osobu môže byť znovu vyhlásený najskôr po 10 rokoch a rovnaké pravidlo sa uplatňuje aj pri určovaní splátkového kalendára.

 

Na záver by sme sa vám radi poďakovali za pozornosť a za prečítanie týchto riadkov. V ďalších seriáloch budeme pokračovať s odpoveďami na vaše otázky. Veríme, že sme vám takýmto spôsobom aspoň čiastočne pomohli lepšie sa zorientovať v tejto komplexnej a pomerne náročnej problematike a priniesli vám užitočné odpovede na niektoré vaše otázky.

Zdieľaj článok

Potrebujete poradiť?

Radi vám zodpovieme všetky otázky spojené s predajom a kúpou nehnuteľností a nastavením finančného plánu.

Mohlo by vás zaujímať

Kde inzerovať reality?

Každý z nás je individuálnou osobnosťou s jedinečnými črtami a životnými skúsenosťami a táto originalita sa plne prejavuje aj pri transakciách na realitnom trhu. Predaj alebo kúpa nehnuteľnosti je

čítaj viac »

Máte záujem predať alebo kúpiť nehnuteľnosť?

Vyplňte prosím nasledovný formulár a budeme vás kontaktovať hneď, ako to bude možné.

Po kliknutí na tlačidlo OK vyjadrujete súhlas s použitím cookies na tejto stránke. Ochrana osobných údajov